Søknad til makeupartist-utdanning

Du starter opptaksprosessen her ved å registrere deg som søker. Når du så kommer til søknadsskjemaet behøver ikke å være redd for å gjøre feil eller at det er noe som mangler. Vi kontakter deg hvis vi trenger mer informasjon. Opptakskrav og opptaksprosess finner du lenger ned på siden.

Vi har rullerende opptak til klassene som starter i januar og august 2022.

 • SØK HER

Søkerinformasjon

Fornavn

Etternavn

E-post

Mobil

Opptak til studiene Make-up artist for Fashion & Beauty og Makeupartist

Opptakskrav i kortversjon

Du har enten:
Bestått en godkjent linje på vgs. (For hvilke linjer som er godkjent, se Opptaksreglementet under.) Dette kalles formell kompetanse.

Eller du har:
Annen godkjent kompetanse fra utdanning, jobb, verv, fritidsinteresser etc. (For hva som er godkjent, se Opptaksreglementet under.) Dette kalles realkompetanse.

Anbefaling:
Mange synes det er vanskelig å finne ut hvorvidt de tilfredsstiller opptakskravene. Vi anbefaler deg å søke, så vil vi gi deg en tilbakemelding på om du er kvalifisert for opptak.

Opptak til studiet i Make-up and Hair Design

Spesielt om opptak til 3-årig bachelor

Bachelor-utdanningen til Make-up and Hair Design er et samarbeid mellom Imageakademiet og Solent University Sothampton. Formelt sett reguleres utdanningen i to separate skoleavtaler med tilhørende opptakskrav:

 • ÅR 1 – Opptakskravene til år 1 ved Imageakademiet finner du på denne siden.
 • ÅR 2 og 3 – Opptakskravene til år 2 og 3 ved Solent:
  – Godkjent portofolio fra år 1 ved Imageakademiet
  – Snitt på minimum C fra år 1 ved Imageakademiet
  – Godkjent essay og språkkrav
  Mer om opptaket til Solent finner du her >>>

Søker du her om opptak til Bachelor-utdanningen til Make-up and Hair Design, så vil din søknad i første omgang kun være for opptak til det ett-årige fagskolestudiet til Makeupartist ved Imageakademiet. Det videre løpet i år 2 og 3 forutsetter at du tilfredsstiller opptakskravene for Solent. Skolen vil være behjelpelig i denne prosessen. Vær også oppmerksom på at Lånekassen har egne krav for å støtte universitetsutdanningen som denne, bl.a. krav til generell studiekompetanse.

Opptaksreglement

2-1. Grunnleggende forutsetninger

1) Grunnlaget for opptak ved Imageakademiet er kompetanse på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring med vekt på estetiske og kunstneriske fag. Søkere uten formelle kvalifikasjoner på dette nivået har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, jf. § 16 i fagskoleloven og §§ 7 og 8 i fagskoleforskriften.

2) Vedtak om opptak på formelt grunnlag tas av rektor. En opptakskomité bestående av rektor og en fagansvarlig lærer står for realkompetanse-vurderingen, med et endelig vedtak fattet av rektor.

2-2. Formell kompetanse

1) For å bli tatt opp til studier ved Imageakademiet må søkeren ha bestått treårig videregående opplæring i ett av utdanningsprogrammene under:

 1. Kunst, design og arkitektur
 2. Medier og kommunikasjon
 3. Musikk, dans og drama (med drama fra og med VG2)
 4. Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 5. Håndverk, design og produktutvikling
 6. Informasjonsteknologi og medieproduksjon (med medieprod. fra og med VG2)

Eller eventuelt tidligere eller nye utdanningsløp som overlapper med disse. 

2) Søkere som ikke er ferdige med videregående skole eller yrkesopplæringen, men som kan dokumentere at de skal gjennomføre sine respektive utdanninger i løpet av det påfølgende semesteret, kan tildeles plass på det vilkår at utdanningen blir bestått, jf. §§ 10 og 11 i fagskoleforskriften. Dersom utdanningen ikke blir bestått, mister studenten studieretten med mindre det kan søkes på et annet opptaksgrunnlag. Ved tap av skoleplassen vil søkeren ikke få betalt tilbake studieavgiften for inneværende semester.

2-3 Realkompetanse

1) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av en realkompetansevurdering, jf. § 16 annet ledd i fagskoleloven. Fagskolen vil vurdere den enkelte søkers kvalifikasjoner opp i mot læringsutbyttet på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) med vekt på tilegnet estetisk og kunstnerisk kompetanse.

2) Søkere som minst fyller 19 år i året for studiestart, har også krav på å få vurdert om de er kvalifisert på grunnlag av realkompetanse og en opptaksprøve, jf. fagskolelovens § 16 annet ledd. Opptak på dette grunnlag er begrenset til maksimalt 30 prosent av tilbudene om studieplass, jf. § 8 i fagskoleforskriften.

3) Opptakskomiteen vil ta følgende med i sin helhetlige kompetansevurdering:

 1. Annen videregående utdanning enn den listet opp i § 2-2 punkt 1 i denne forskrift dokumentert i form av vitnemål eller kompetansebevis, samt annen relevant utdanning i form av kursbevis eller lignende.
 2. Relevant yrkespraksis i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller per uke/måned.
 3. Relevant erfaring fra organisasjonsliv, verv, fritid og fritidsinteresser som dokumenteres i den grad det er mulig. For å ansees som relevant må søkeren gjennom erfaringen ha behandlet visuelt estetiske og/ eller kunstneriske emner og/eller menneskers fremtoning og/eller generell kundebehandling.
 4. En opptaksprøve i estetiske disipliner gitt til søkere som har yrkespraksis og/eller erfaring, men mangler tilstrekkelig dokumenterbar estetisk/ kunstnerisk erfaring. Vurderingskriteriene fremgår av opptaksprøven. Testen vil bli vurdert til bestått eller ikke bestått av skolens opptakskomité. Vurderingen av opptaksprøven kan ikke påklages.

Skolen legger i utgangspunktet til grunn minimum 3 års arbeidserfaring under punkt b, med mindre det kan kompenseres iht. punktene a og c, og/eller punkt d.

2-4. Krav til språkkunnskaper

1) Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra andre nordiske land er kvalifisert for opptak uten tilleggskrav i norsk.

2) Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk, jf. § 9 i fagskoleforskriften. For søkere med utdanning fra International Baccalaureate (IB) og som har tatt enten norsk A eller norsk B på minimum lavere nivå («standard level») gjelder egne regler, jf. § 9 femte ledd i fagskoleforskriften.

2-5. Godskrivning og fritak

1) En søker til en av skolens studier kan søke om å få godskrevet beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om godskrivning for, jf. § 8 i fagskoleloven.

2) En søker kan også gis fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning eller realkompetanse. Fritak på bakgrunn av realkompetanse skal baseres på en faglig vurdering av søkerens bakgrunn, jf. § 37 annet ledd i fagskoleforskriften.

3) Med emne menes de minste resultatbærende enhetene som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir en selvstendig karakter, og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud.

4) Utgangspunktet for vurderinger om godskrivning og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for.

5) Styret kan annullere fritak for eller godskrivning av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål eller andre falske dokumenter, eller ved å opptre uredelig på annen måte, jf. § 24 tredje ledd i fagskoleloven. Annulleringen kan påklages av studenten til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning.

2-6. Søknadsfrist og venteliste

1) Imageakademiet praktiserer rullerende opptak, det vil si at søknader behandles forløpende uten en siste frist til alle studieplasser er fylt opp.

2) I det tilfelle at det er flere søkere enn det er studieplasser for en klasse, opprettes det en venteliste for inntak til klassen. Søkere som har vært gjennom inntaksprosessen og tilfredsstiller kravene for opptak, mottar skriftlig beskjed hvor de opplyses om sin plass på ventelisten. Plassen på ventelisten bestemmes av hvor mange som allerede var på ventelisten i det søkeren gjennomførte opptaksprosessen.

3) Blir det en ledig plass i den aktuelle klassen og søkeren er nummer en på ventelisten, sendes han/hun et inntaksbrev med tilbud om skoleplass på ordinær måte. Ved skolestart informeres alle resterende søkere på ventelisten om at inntaket til klassen er avsluttet.

2-7. Registreringsavgift

1) Søkeren bekrefter tilbudet om skoleplass ved å returnere signert studiekontrakt og betale registreringsavgiften innen fristen. Ønsker søkeren plassen etter at fristen har gått ut må søkeren kontakte skolen for å klarlegge om plassen fortsatt er ledig.

2) Så snart skolen har mottatt registreringsavgiften, og senest innen to uker, sender skolen studenten en bekreftelse på betaling, sammen med angrerettskjema. Før studenten mottar denne bekreftelsen, har studenten ikke anledning til å søke Statens lånekasse for utdanning om lån og stipend.

3) Innbetalt registreringsavgift refunderes ikke.

2-8. Klage på vedtak om opptak

1) Vedtak om opptak og resultat av realkompetansevurdering kan påklages. Det samme gjelder vedtak om godskrivning og fritak av emner. For prosedyren ved klagebehandling se kapittel 6 i denne forskrift.

Hvordan foregår søknadsprosessen?

Søkeguide

Steg 1: Du sender en søknad

Søk skolen ved hjelp at søknadsskjemaet over. Velg hvilket studie og hvilken klasse du ønsker å starte i. Søker du på flere klasser angi da hvordan din prioritering mellom disse er. Fyll så inn den etterspurte informasjonen og send inn søknaden. Ikke vær redd for å gjøre noen feil. Skolen vil uansett avklare med deg hvis det er noe som er uklart eller ufullstendig.

Steg 2: Skolen sender deg et brev

Etter at du har søkt, er det skolen som holder kontroll på resten av søknadsprosessen. Hvis skolen trenger å avklare noe i forbindelse med din søknad, vil de kontakte deg pr. telefon eller e-post. Alternativt vil de sende deg et brev:

INNTAKSBREV
Skolen sender deg et inntaksbrev hvis du er kvalifisert og det er ledige plasser i klassen du søker på. Sammen med inntaksbrevet er det også en skoleavtale i 2 eksemplarer og en faktura på 3.000 i registreringsavgift.

RESERVASJONSBREV
Skolen sender deg et reservasjonsbrev hvis du må gjennomføre opptaksprøven som del av en realkompetansevurdering.

VENTELISTE
Hvis du har fullført opptaksprosessen og tilfredsstiller kravene til opptak, men det er flere søkere enn studieplasser for klassen du har søkt på, så sender skolen deg et brev som angir din plass på ventelisten.

AVSLAG
Hvis du ikke har de nødvendige kvalifikasjonene for opptak, vil skolen sende deg et avslagsbrev.

Steg 3: Du bekrefter tilbudet om skoleplass

Du bekrefter at du ønsker å benytte deg av din tilbudte plass ved å:
1. Returnere ett signert eksemplar av skoleavtalen du mottok i inntaksbrevet innen fristen angitt i brevet.
2. Betale registreringsavgiften på 3.000,- innen fristen på fakturaen du fikk i inntaksbrevet

Innsending av dokumentasjon.

Skolen gir beskjed om hvilken dokumentasjon du må sende inn og til hvilken frist. Søknadsprosessen vil kunne starte i påvente av dokumentasjon. Eksempelvis er det mange som søker mens de enda går siste året på vgs.

Dokumentasjonen sendes via e-post til info@imageakademiet.no eller gjennom vanlig postgang til: Imageakademiet, Chr. Krohgsgt. 2, 0186 Oslo.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Skolen praktiserer rullerende opptak og vi behandler søknadene etterhvert som de kommer inn. Klassene fylles etterhvert som skolen får kvalifiserte søkere.

Registreringsavgift

Sammen med et inntaksbrev vil det være en faktura på 3.000,- som er en avgift du betaler for behandlingen av din søknad. Denne får du ikke tilbakebetalt hvis du senere trekker deg fra plassen.

Venteliste

I det tilfelle at det er flere søkere enn det er studieplasser i en klasse, opprettes det som nevnt en venteliste for inntak til klassen. Har du vært gjennom inntaksprosessen beskrevet over og tilfredsstiller kravene for opptak, mottar du et brev hvor det opplyses om dette, sammen med en angivelse av din plass på ventelisten. En søker kan når som helst kontakte skolen for å få oppgitt sin plass på ventelisten. Blir det en ledig plass i den klassen du er på venteliste for, vil du bli sendt et brev med tilbud om skoleplass på ordinær måte. Ved skolestart informeres alle resterende søkere på ventelisten om at inntaket til klassene er avsluttet.

Opptaksprøve

Hvis du mangler dokumenterbar estetisk kompetanse, men ellers har relevant bakgrunn, vil du bli tilbudt å gjøre en opptaksprøve. Denne blir sendt deg sammen med et reservasjonsbrev og inneholder det du skal trenge av informasjon for å gjennomføre prøven. Det er altså ikke alle som skal gjennomføre opptaksprøven. Du trenger ikke å være noen kunstner for å bestå, men må vise at du behersker grunnleggende estetiske prinipper som lys/ skygge, farger, komposisjon.